Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHTIG COACHING

Versie 1.0, geldig vanaf 1 januari 2019

Art. 1   Krachtig Coaching

1.1       ‘Krachtig Coaching’ is de bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven ingeschreven handelsnaam die wordt gevoerd door de natuurlijke persoon van R.D.H Collignon, kantoorhoudend aan Pelgrimsweg 38, 5018 EN Tilburg.

Art. 2   Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde KRACHTIG COACHING, en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder overeenkomst wordt mede verstaan nieuwe opdrachten, lopende opdrachten, aanvullende of gewijzigde opdrachten, vervolgopdrachten en alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of welke daarmee in verband staan. KRACHTIG COACHING is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, in welk geval zij dan van toepassing zijn op lopende en op nieuwe overeenkomsten.

2.2       De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan, die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden.

2.3       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.4       De actuele versie van deze algemene voorwaarden is in te zien op de website van KRACHTIG COACHING (https://www.talkback.nl) onder de rubriek ‘algemene voorwaarden’. Op verzoek worden de algemene voorwaarden toegezonden.

Art. 3   Overeenkomst tot opdracht

3.1       KRACHTIG COACHING verricht alle diensten uitsluitend uit hoofde van een tussen haar en opdrachtgever gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij voorafgaand aan een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachten aan KRACHTIG COACHING worden uitsluitend aanvaard door R.D.H. Collignon.

3.2       Aanvaarde opdrachten worden uitgevoerd door of namens KRACHTIG COACHING, die hiertoe naast R.D.H. Collignon andere natuurlijke personen of rechtspersonen kan aantrekken. De wetsartikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Art. 4   Battle of Forms

4.1       De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door KRACHTIG COACHING van de hand gewezen, tenzij deze op schriftelijke wijze door KRACHTIG COACHING uitdrukkelijk als prevalerend boven haar eigen algemene voorwaarden wordt erkend (‘battle of forms’).

Art. 5   Aansprakelijkheid

5.1       Indien KRACHTIG COACHING aansprakelijk mocht zijn jegens de opdrachtgever, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

5.2       KRACHTIG COACHING is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook; noch voor enigerlei schade welke is ontstaan doordat KRACHTIG COACHING is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.3       Iedere aansprakelijkheid van KRACHTIG COACHING is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtgever in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Dit bedrag kan worden aangevuld met een maximum tot € 1.000,- (éénduizend euro en nul eurocent), indien de door de opdrachtgever geleden en/of nog te lijden schade het bedrag van het gefactureerde honorarium (zoals omschreven in de voorgaande zin) overschrijdt.

5.4       De opdrachtgever vrijwaart KRACHTIG COACHING tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van KRACHTIG COACHING.

5.5       Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om KRACHTIG COACHING te voorzien van gekopieerde documenten. KRACHTIG COACHING is nimmer verantwoordelijk voor het (beweerdelijk) verlies van originele documenten, noch voor daaruit voortvloeiende gevolgen.

Art. 6   Recht van reclame, verval van rechten

6.1       Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 30 dagen na de datum van de betreffende declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen KRACHTIG COACHING en opdrachtgever als juist en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

6.2       In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen vervallen alle aanspraken van de opdrachtgever jegens KRACHTIG COACHING en/of bij de opdracht betrokken derden na het verstrijken van twaalf maanden nadat de werkzaamheden, waarop de betreffende aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.

Art. 7   Inschakeling van derden

7.1       KRACHTIG COACHING kan namens en voor rekening van opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen, maar zal daartoe niet overgaan zonder voorafgaande, daartoe strekkende schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Bij het inschakelen van derden zal KRACHTIG COACHING steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

7.2       KRACHTIG COACHING is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. KRACHTIG COACHING gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de verstrekking van elke opdracht aan KRACHTIG COACHING de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. KRACHTIG COACHING zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

7.3       Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die op enigerlei wijze bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Art. 8   Betalingen en voorschotten

8.1       De werkzaamheden worden in beginsel om de twee weken dan wel na vervulling van een opdracht gedeclareerd, naar keuze van KRACHTIG COACHING. De betaling van declaraties van KRACHTIG COACHING dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.

8.2       Bij gebreke van tijdige betaling (zie lid 1 van dit artikel) is KRACHTIG COACHING zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de geldende wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen alsmede de invorderingskosten, tenzij KRACHTIG COACHING en opdrachtgever hierover schriftelijk een andersluidende afspraak hebben gemaakt.

8.3       De opdrachtgever stemt ermee in dat KRACHTIG COACHING haar declaratie(s) verrekent met hetgeen KRACHTIG COACHING van hem onder zich heeft of zal krijgen. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen, tenzij KRACHTIG COACHING hiermee schriftelijk en in expliciete termen heeft ingestemd.

8.4       KRACHTIG COACHING kan altijd aan de opdrachtgever een voorschot vragen. Dit voorschot wordt verrekend met de openstaande declaraties. Werkzaamheden van zowel KRACHTIG COACHING als ten behoeve van de opdrachtgever door KRACHTIG COACHING ingeschakelde derden kunnen worden opgeschort, indien geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

Art. 9   Honorarium

9.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het tussen KRACHTIG COACHING en opdrachtgever overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren, waarbij per gefactureerde werkzaamheid een minimumeenheid van vijf minuten geldt. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief reis- en verblijfkosten.

9.2       Specifiek ten behoeve van de opdracht gemaakte onkosten evenals onkosten in het kader van gemaakte reistijd, reisonkosten en verblijfonkosten zullen separaat en volledig in rekening worden gebracht, tenzij daarover schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt tussen KRACHTIG COACHING en de opdrachtgever. Als uitgangspunt geldt dat reistijd gelijk wordt gedeclareerd als gewerkte tijd.

9.3       De in rekening te brengen tarieven kunnen jaarlijks met ingang van 1 januari worden aangepast met een verhoging die het tussen opdrachtgever en opdrachtnemer reeds afgesproken tarief voor een lopende opdracht met niet meer dan 5% zal overschrijden.

Art. 10 Inzake communicatie

10.1     De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle maatschappelijk gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

Art. 11 Overmacht

11.1     KRACHTIG COACHING is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd of verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet, jurisprudentie en maatschappelijk verkeer wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KRACHTIG COACHING geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor KRACHTIG COACHING niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden, elektriciteitsstoringen, internetstoringen, overstromingen en natuurrampen zijn daaronder (niet limitatief) inbegrepen.

Art. 12 Beëindiging van de opdracht

12.1     Het staat zowel KRACHTIG COACHING als de opdrachtgever vrij om een opdracht eenzijdig te beëindigen zonder opgave van redenen. In dat geval is de opdrachtgever de werkzaamheden en kosten verschuldigd, die door KRACHTIG COACHING en/of door de door KRACHTIG COACHING ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derde(n) tot aan het moment van beëindiging zijn gemaakt.

Art. 13 Inzake recht- en forumkeuze

13.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KRACHTIG COACHING partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken opdrachtgever of derde aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2     Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.